handshake_1600x340

Debattartikel i NyTeknik: Nya stödet till energieffektivisering snedvrider värmemarknaden

2021-07-06

Följande debattartikel har publicerats i NyTeknik. Du finner den ursprunliga aritkeln här.

Regeringen föll på mållinjen – det nya stödet som ska bana väg för energieffektivisering i flerfamiljshus värnar de kommunala fjärrvärmemonopolen i stället för att gynna den bästa tekniken, skriver Anders Mårtensson.

Som ett av sina sista beslut innan missförtroendeomröstningen fattade regeringen beslut om ett nytt stöd för energieffektiviseringsåtgärder i flerfamiljshus. Trots den uttalande ambitionen att presentera ett teknikneutralt stöd, föll man på mållinjen och tryckte in en bestämmelse som gör att åtgärder inte får stöd, om de innebär att en byggnad slutar använda fjärrvärme som primär värmekälla.

Vi kan inte se denna formulering på något annat sätt, än att regeringen hellre värnar de kommunala fjärrvärmemonopolen, än verklig energieffektivisering.

Syftet med stödet är att förbättra byggnadernas energiprestanda genom att förbättra lönsamheten och främja kostnadseffektiva åtgärder vid genomförandet av energieffektiviserande renoveringar. Tanken är att det ska ges för merkostnader för investeringar som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostadshus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år. Det vill säga de byggnader som har sämst energiprestanda.

I den promemoria som togs fram inför förslaget stod det uttryckligen att stödet bör vara generellt även vad gäller valet av teknik. Ett teknikneutralt stöd skulle innebära att energieffektiviseringsåtgärder i form av exempelvis installation av en värmepumpslösning, som understöds av den existerande fjärrvärmen, skulle vara möjligt för en stor del av beståndet. Detta vore en både billig och effektiv lösning på de utmaningar som exempelvis stora delar av det så kallade miljonprogrammet står inför, där alternativet till värmepump är dyra upprustningar och isoleringsåtgärder.

Kyl- och värmepumpbranschens stora olycka är just att våra medlemmars produkter är en för bra lösning, vilket skulle hota fjärrvärmesektorns grepp om miljonprogramsbostäderna. Därför har ett renodlat politiskt beslut fattats, som frångått principen om teknikneutralitet, i syfte att undvika värmepumpar används där de skulle göra störst nytta.

Detta drabbar våra medlemmar, som inte har möjlighet att medverka med lösningar som omfattas av den nya stödförordningen, men framförallt drabbas de boende. De ställs inför en situation där fastighetsägarna endast har att välja mellan mer kostsamma insatser för att nå de uppsatta energieffektiviseringsmålen, något som både gör att husen förblir dyra att värma upp och att genomförda åtgärder riskerar att bli en merkostnad på hyran.

Energieffektivisering är en av nycklarna till att vi ska klara en klimatomställning. Det är inte acceptabelt att vi 2021 fortfarande har en politisk värmemarknad som styrs av fjärrvärmebolagens kortsiktiga vinstintressen, vilket även hindrar den tekniska utvecklingen.

Nästa regering, vilken den än må bli, bör göra om och göra rätt. Sverige behöver teknikneutrala regelverk, där olika värmelösningar får konkurrera med varandra utifrån hur de bäst bidrar till samhällsnyttan och klimatomställningen. Denna förordning är exempel på hur vi tyvärr ännu inte kommit dit.

 Anders Mårtensson, vd Svenska Kyl- & Värmepumpföreningen