vintage

Dags att anmäla sig till någon av höstens certifieringskurser, första tillfället 21-22 september!

2016-08-15

Den nya certifieringen av värmepumpinstallatörer enligt förnybartdirektivet är igång och ett flertal nya kurser är inplanerade i Härnösand under andra halvåret 2016.

Bakgrund

Bakgrunden till det nya certifieringssystemet som gäller för installatörer av värmepumpar, solel, solvärme och biobränsleanläggningar är Förnybartdirektivet 2009/28/EG. Certifieringen är frivillig och gäller för fastigheter med ett effektbehov på upp till 20 kW. Syftet med certifieringen är att bidra till kvalitets- och miljömässigt bra installationer och förenkla för kunderna att hitta bra installatörer och därigenom öka användningen av förnybar energi i bostäder. 

Certifiering ger konkurrensfördelar

Energimyndigheten kommer att marknadsföra den nya certifieringen genom information direkt till konsument och indirekt genom Energi- och Klimatrådgivarna i kommunerna. Kunderna kommer dessutom att hitta alla certifierade installatörer på Boverkets webbplats och med länk från Energimyndighetens samt på Incert AB:s hemsida. Kursen ger ökad kunskap om värmepumpar och andra förnybara energisystem och stärker därmed installatörens möjligheter att sälja och installera system som motsvarar kundens behov och önskemål.

Krav för att bli certifierad installatör 

Kunskapskraven är specificerade i Boverkets BFS 2015:4 CIN 2 och de säger bl.a att installatören ska: 
-    Kunna utforma, installera och underhålla en värmepumpanläggning
-    Dimensionera och optimera anläggningen efter byggnadens behov av värme, varmvatten och el
-    Ha kännedom om nationella och internationella regelverk och standarder
-    Kunna beskriva en installations miljöpåverkan
-    Kunna utföra lönsamhetskalkyler
-    Ha kunskap om övriga förnybara energisystem som finns tillgängliga för kunden, dvs solvärme, solel och bioenergianläggningar.  

Så här går det till

Två veckor innan kursstart skickas kursmaterialet ut till deltagaren. Genom att läsa igenom det med stöd av inspelade föreläsningar, läsanvisningar och självtester på nätet får installatören den förkunskap som behövs för de två avslutande kursdagarna i Härnösand. Första dagen ägnas åt de viktigaste teoretiska momenten i kursen och under den andra genomförs en laboration. Den andra dagen avslutas med en examination på både den teoretiska och praktiska delen. 
Efter godkända teoretiska och det praktiska prov ansöker installatören om att bli certifierad hos INCERT. För att bli certifierad krävs dessutom  3 års erfarenhet av värmepumpbranschen eller verksamhet som anknyter till den och en för verksamheten relevant utbildning. På INCERT:s hemsida, www.incert.se, finns all information. 

Kommande kurser

Kursstart:    

  • 7:e september, kursdagar i Härnösand 21-22 september
  •  3:e oktober, kursdagar i Härnösand 17-18 oktober
  • 31:a oktober, kursdagar i Härnösand 14-15 november
  • 14:e november, kursdagar i Härnösand 28-29 november

Pris:    

7 900 kr exkl. moms.  Kurslitteratur och prov ingår. Medlemmar i SKVP erhåller 800 kr exkl. moms kr i rabatt!

Anmälan görs via mail till maria.kalen@harnosand.se så snart som möjligt men senast dagen innan kursstart. Antalet platser är begränsat till 12 st deltagare per kurs. Vid anmälan ange namn, företag, faktureringsadress, organisationsnummer och om du är medlem i SKVP eller inte. För mer information kontakta: Carina Högström, Yrkeshögskolan i Härnösand. 0611- 34 86 43, carina.hogstrom@harnosand.se