signaturehouse

Boverkets förslag på ändringar i BBR och BEN, med anledning av NNE, på remiss

2017-01-30

Efter det att regeringen den 8 december fattade beslut om ändring i plan- och byggförordningen har nu Boverket skickat ut förslag på ändringar i BBR och BEN. Förslaget syftar till att definiera vad som skall utgöra en så kallad nära-nollenergibyggnad. Sveriges åtagande enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda innebär att alla nya byggnader ska vara nära- noll-energibyggnader senast den 31 december 2020 och att nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter ska vara nära-noll-energibyggnader efter den 31 december 2018.

Går över till primärenergi
Förslaget på ändringar i BBR, specifikt avsnitt 9 som rör energihushållningen innehåller flertalet nyheter. Den största nyheten är att Boverket övergår ifrån att dela upp byggnadskategorier i elvärmda och icke-elvärmda till att räkna med primärenergi per kvadratmeter uppvärmda yta och år. Att man skall räkna med primärenergi är något som tydligt klargörs i EU direktiv samt i den nya plan- och byggförordningen.

Boverket föreslår att de nya ändringarna skall implementeras redan 1 april 2017. Eftersom det är upp till medlemsstaten att sätta nivåerna för vad som anses vara en nära-nollenergibyggnad innebär detta att det efter denna ändring är de nya bestämmelserna i BBR som är definitionen för en nära-nollenergibyggnad.

Införs i två steg
I praktiken kommer de ändringar som föreslås innebära att de slutliga kraven på energiförbrukning kommer vara mycket lika de krav vi har nu i BBR. Beräkningsgrunden kommer dock skilja sig. Den så kallade primärenergifaktorn för el föreslås bli 1,6 medan övriga energibärare föreslås få en primärenergifaktor på 1,0. Detta motsvarar således skillnaden mellan icke-elvärmda hus och elvärmda hus i dagens BBR. Primärenergifaktorn för el föreslås dock skärpas till den 1 januari 2021 då primärenergifaktorn för el föreslås höjas till 2,5 tillsammans med ett antal andra skärpningar och flera förändringar.

Geografiska justeringsfaktorer införs
Boverket vill även överge den nuvarande systemet med klimatzoner till förmån för ett antal så kallade geografiska justeringsfaktorer. Ändringar i BEN, som handlar om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande, kommer även den att behöva ändras med anledning av ändringarna i BBR.

Då frågan om NNE tidigare dragit ut på tiden skickar Boverket ut förslaget på en ”snabbremiss” Remisstiden går ut den 24 februari 2017. SKVP kommer naturligtvis att upprätta ett remissvar som vi kommer skicka till Boverket.