Tummeupp1020x340

Borrstoppet i Stockholm hävt

2018-05-02

Det stopp för borrning av geoenergibrunnar för bergvärme, som Stockholms stad införde på stadens mark och tomträtter i Stockholm verkar nu vara ett minne blott. I samtal med Exploateringskontoret bekräftar förvaltningen att det fortsättningsvis kommer att vara Trafikkontoret som är remissinstans vid ansökan om borrning på stadens mark.

Under andra halvåret 2017 införde Stockholm stad i praktiken totalstopp för etablering av nya geoenergianläggningar med bergvärme och bergkyla i Stockholms stad. En hel bransch blev lamslagen och förlorade miljontals kronor. Enskilda fastighetsägare och bostadsrättsföreningar såg ut att bli berövade möjligheten att investera i en förnybar energilösning. Fram till och med juni förra året kunde fastighetsägarna utnyttja trottoaren direkt utanför fastigheten för att borra in under sin egen fastighet. Fastighetsägaren fick då tillstånd av Stockholm stad att mot ersättning kunna utnyttja någon meter av stadens mark. Men detta satte Exploateringskontoret effektivt stopp för. Anledningen var att Exploateringskontorets tjänstemän, som representerar staden som markägare, begärde att bli remissinstans i stället för Trafikkontoret.  Exploateringskontoret ville undersöka om staden skulle utföra någon form av undermarksarbete (t ex tunnlar) under stadens mark. Om det fanns energibrunnar kunde de störa ett sådant arbete varför alla ansökningar avslogs. Resultatet blev att många både mindre och större fastighetsägare fick avslag på sina ansökningar och att väntetiden för att få ett besked om tillstånd för borrning godkänts eller inte ökade till över 20 veckor.

För företagen inom borr- och värmepumpbranschen innebar stoppet mycket stora och negativa konsekvenser. Försäljningen av fastighetsvärmepumpar störtdök i Stockholm. Omfattningen var så pass stor att en total nedgång i försäljningen i hela landet om 16 procent kunde uppmätas under hösten. Motsvarande siffra för samma period 2016 var en tillväxt om 30 procent.

Det var inte enbart borrning på stadens mark som fick kalla handen utan även den del tomträtter som hade klausuler som sa att de inte fick anlägga en pannanläggning på fastigheten De aktuella klausulerna från 1960-talet hade ett specifikt syfte om att en värmecentral på närliggande fastighet skulle förse vissa omgivande fastigheter med värme och varmvatten. De sistnämnda fastigheterna fick därför inte inrätta egna pannanläggningar. De aktuella värmecentralerna finns knappast kvar i den form de hade på 1960-talet och begreppet pannanläggning i klausulen kan inte betyda samma sak som det vi menar med energibrunnar och bergvärmepumpar idag.

Kritiken mot Exploateringskontoret var massiv och i december insåg kontoret att omställningen från att i stort sett alla som vill borra på stadens mark eller en tomträtt, fått tillstånd, till ett totalstopp gick lite väl fort. Från och med december återgick remisshanteringen till den som var innan stoppet, det vill säga att Trafikkontoret är remissinstans istället för Exploateringskontoret. Köerna minskade och är i dagsläget nere på de 6-8 veckor som de var innan stoppet infördes.
Exploateringskontoret meddelade dock branschen att de tänkte ta ärendet till Exploateringsnämnden, för att under våren få ett politiskt beslut i frågan. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, som tillsammans med Avanti och Geotec (brunnsborrarnas branschorganisationer) arbetat hårt med frågan sedan i höstas. Alla föreningarna har nu fått beskedet att ärendet är nerlagt och remissförfarandet kommer att fortsätta som det var innan borrstoppet. Exploateringskontoret kommer även i fortsättningen att vara remissinstans för tomträtter men de klausuler som beskrivs ovan kommer de inte ha några synpunkter på. Föreningarna kommer att fortsätta att bevaka frågan.