Waste1270x340

Avfallsproducenter

2020-10-27

EU avfallslagstiftning har reviderats och för kyl- och värmepumpbranschen betyder detta förändringar för avfallshanteringen som vi skrivit om tidigare här Från avfall till resurs. Vid rapportering till Naturvårdsverket avfallsregister i samband med hantering av farligt avfall, har föreningen nu fått verifierat att det företag som till exempel tappar av köldmedium eller kompressorolja för destruering klassas som avfallsproducent. 

Det innebär att mindre mängder farligt avfall än tidigare kommer omfattas av anmälningsplikt, medan större mängder icke-farligt avfall kan transporteras utan tillstånd eller anmälan. Anmälan krävs alltså alltid vid transport av farligt avfall och om företaget producerar mer än 100 kg eller 100 liter farligt avfall under ett kalenderår krävs dessutom tillstånd. Anmälan respektive tillståndsansökan ska göras hos länsstyrelsen i det län där verksamheten har sitt säte eller där den huvudsakliga delen av verksamheten bedrivs.        

Hur ska rapporteringen gå till?

Naturvårdsverket har utvecklat ett API som verksamhetssystem kan använda för att rapportera och så finns det en e-tjänst som öppnar den 1 november där uppgifterna kan lämnas. Länk till e-tjänsten för rapportering av farligt avfall.