Meeting1020x340

Årsmöte i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

2016-10-28

I anslutning till Svenska Kyl- och Värmepumpdagen höll föreningen sitt årsmöte. Mycket glädjande blev uppslutningen till mötet mycket god med ett 30-tal närvarande. Ordförande Styrbjörn Drugge kunde assisterad av vd Per Jonasson meddela att ekonomin i förening och servicebolag är mycket god samt att aktivitetsnivån är hög.

Bland de beslut som togs vid årsmötet kan nämnas förändrade medlemsavgifter. Förändringen består av två delar. Dels en generell höjning av serviceavgiften på 5%, och dels en omfördelning för delar av medlemsavgiften till serviceavgift.

Förklaringar till föreslagna förändringar:

  • Serviceavgiften är den dominerande intäkten för föreningens kansli där den står för närmare 50% av totala intäkterna. Avgiften har varit oförändrad i två år medan föreningens huvudsakliga kostnader såsom löner, hyror, tryck- och distributionskostnader samt konsultkostnader stigit. En anpassning till aktuellt kostnadsläge är därför angeläget.
     
  • Medlemsavgiften till föreningen ska täcka de faktiska kostnader denna har för framförallt årsmöte, lobbyverksamhet samt administration. Med de avgiftsnivåer som nu föreligger täcks dessa kostnader mer än väl. Samtidigt behövs medlen i servicebolaget för driften av verksamheten. Genom denna överföring av medel från förening till servicebolag minskar medlemsavgiften (som är en icke avdragsgill kostnad) utan att någon momspåverkan uppstår.

Vidare skedde några förändringar i styrelsens sammansättning. Ny styrelse för kommande verksamhetsåret 2016/2017 är:

Ledamöter för perioden till och med 31 oktober 2017 
Johan Barth, Geotec
Peter Hornbeck, Klimatkontroll AB

Ledamöter för perioden till och med 31 oktober 2018
Niklas Rönnäng, Nibe AB
Robert Björk, Ede Kyl och Värme AB
Calle Rosén, Energipartner (nyval, fyllnadsval)

Ledamöter för perioden till och med 31 oktober 2019
Styrbjörn Drugge, IVT/Bosch Värmeteknik AB (omval)
Gunnar Tjernberg, Rotek AB (omval)
Göran Hagtorn, Teknokyl Industrier AB (omval)

Suppleanter för perioden till och med 31 oktober 2019
Lars Gyllander, Thermia (nyval)
Andrea Montanari, Daikin (nyval)
Stefan Sjölin, Huurre AB (omval)
Anders Lind, Friginor AB (omval)

Revisorer för perioden till och med 31 oktober 2019
Malin Markman, Finnhammars, ordinarie revisor (omval)
Maria Rudh, ordinarie revisor (omval)
Kjell Morberg, Finnhammars, revisor suppleant (omval)
Per Hannius, revisor suppleant (omval)

Valberedning för perioden till och med 31 oktober 2018
Dan Wikström, Kylmontage – ordinarie (nyval)
Hans-Olov Larsson, Industri & Laboratoriekyl – suppleant (nyval)

Valberedning för perioden till och med 31 oktober 2017
Mattias Nilsson, Nibe – ordinarie ordförande
Thomas Rudh, Bergslagskyl – suppleant

Vid det konstituerande möte i föreningen senare under dagen omvaldes Styrbjörn Drugge till ordförande på ett år.