trycksatning_1600x340

Ackreditering för tryckprovning vid installation av luft-luftvärmepump

2021-03-30

En återkommande fråga till föreningen har varit vad som gäller vid installation av luft-luftvärmepumpar där köldmedieslingan försluts med flare-kopplingar. Mer specifikt, om den efterföljande läcksökningen med tryckhöjande medium kräver att företaget ska vara ackrediterat för tryckprovning.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om provning med över- eller undertryck, AFS 2006:8 framgår att föreskrifterna inte gäller vid läcksökning eller täthetsprovning av en anordning som tidigare genomgått föreskriven tryckkontroll under förutsättning – att någon reparation, modifiering eller utbyte av någon del av den tryckbärande anordningen inte gjorts efter den tidigare tryckkontrollen.   

I kommentarerna till föreskriften så framgår att ”Byte av packningar i ett tidigare tryckkontrollerat flänsförband betraktas i detta sammanhang inte som utbyte av en del av den tryckbärande anordningen.”  

Därmed har det varit tydligt att luft-luft värmepumpar som är tryckkontrollerade på fabrik och har snabbkopplingar med o-ringspackningar för att täta köldmedieslingan inte har krävt att företaget är ackrediterad för provtryckning vid den efterföljande läcksökningen efter installation. Som en parentes så känner vi på föreningen dock inte till att dessa produkter för närvarande finns på den svenska marknaden.

För luft-luftvärmepumpar med flarekopplingar har det dock varit mer osäkert vad som gäller. Arbetsmiljöverket har nu lämnat att ett skriftligt svar på förenings fråga i ämnet:  

”Installation av luft/luft värmepump är ej att betrakta som reparation, modifiering eller utbyte av någon del av den tryckbärande anordningen utan det handlar om montering av värmepumpen där rören kapas till önskvärd längd och en så kallad ”flare-koppling” eller liknande görs.”

Av AFS 2006:8 §1 framgår att:

Dessa föreskrifter gäller personsäkerhet vid provning med över- eller undertryck. Föreskrifterna gäller inte vid läcksökning eller täthetsprovning av en anordning som tidigare genomgått föreskriven tryckkontroll under förutsättning :

  •  att någon reparation, modifiering eller utbyte av någon del av den tryckbärande anordningen inte gjorts efter den tidigare tryckkontrollen, 
  •  att det tryck anordningen dimensionerats för inte överskrids och
  •  att det högsta tryck vid vilket anordningen får användas inte överskrids.

För att kontrollera att flarekopplingarna är täta efter montage ingår det i god praxis att köldmedieslingan (eller tillämpliga delar av den) tryckprovas med en inertgas vanligtvis kvävgas. Då provtrycket enligt Svensk Kylnorm vid läcksökning med tryckhöjande medium ska begränsas till 75% av beräkningstrycket uppfylls den andra och tredje förutsättningen för att AFS 2006:8 inte ska vara tillämplig. Den första förutsättningen “att någon reparation, modifiering eller utbyte av någon del av den tryckbärande anordningen inte gjorts efter den tidigare tryckkontrollen” för att föreskriften ej ska vara tillämplig har arbetsmiljöverket svarat på ovan.

För att summera så tolkar föreningen det som att vid installation av luft-luftvärmepumpar och den därtill hörande läcksökningen med inertgas så finns det inget krav på att företaget ska vara ackrediterat för tryckprovning.