Tips1270x340

6 tips för företag som ska ta emot en praoelev

2019-08-23

Sedan den 1 juli 2018 är praktisk arbetslivsorientering, prao, obligatorisk i 10 dagar under åk 8 och/eller 9. Syftet med prao är att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv och att ge eleverna en första inblick i arbets- och näringslivet. Detta ger eleven en möjlighet att göra ett välgrundat studie- och yrkesval, samtidigt som praoföretaget får möjlighet att visa upp sin bransch och att bidra till arbetet med framtidens kompetensförsörjning. Läs även artikeln "Prao - en chans för både elever och företag".

Nedan ger vi några konkreta tips till förberedelserna inför praoperioden.

1. Utse en handledare

För att praktiktiden ska bli så effektiv och givande som möjligt för både dig och eleven är det viktigt att förbereda sig innan hen kommer. Om det inte kommer att vara du som ska vara handledare, se först och främst till att utse en. Handledaren ska verkligen vilja och vara intresserad av att visa och lära eleven företagets verksamhet. Handledaren måste få tid för detta. Är handledaren positiv, engagerad och kunnig om företaget kommer eleven att lära sig mer. Det är handledaren som har den största rollen i att förmedla den bild ni vill visa upp av företaget och branschen. 

Den som utses till handledare introducerar eleven till verksamheten och ansvarar för eleven under praotiden. Detta är ett ypperligt tillfälle att lyfta upp och motivera en medarbetare som presterar bra på arbetsplatsen; handledaren måste ju både ha goda kunskaper om organisationen och förmåga att få eleven att känna sig trygg.

2. Informera alla på företaget

Informera alla på företaget att ni tänker ta emot en elev. Det är mycket viktigt att alla i företaget vet varför ni tar emot elever så att de känner sig delaktiga att hjälpa till. Första intrycket av företaget är alltid viktigt. Berätta gärna lite om eleven. Namn, från vilken skola och hur länge eleven kommer att stanna. 

3. Skapa en god kontakt med skolan och eleven

Genom en bra kontakt med skolan kan du få reda på vad skolan förväntar sig att eleven ska få ut av praktiktiden. Du får veta vad han kan och vad du bör fokusera lite extra på. Är du osäker på vad som är bra uppgifter under praktiktiden, kan det vara en bra idé att ta upp det med skolan. Du kan även ta kontakt med eleven för att få en bild av vilka förväntningar som finns. Om det finns möjlighet, kan han besöka företaget en tid innan själva praktiken. 

Passa på att marknadsföra yrket och ditt företag. Fråga den ansvarige på skolan om du före praktiktiden får komma på besök till skolan och klassen. Då får du dessutom möjlighet att träffa din blivande elev.

Skriv gärna ett välkomstbrev som du skickar till eleven. I brevet talar du om tid och plats, vad han eller hon bör ha med sig, till exempel lunch, samt vem som kommer att vara handledare. En bra vägbeskrivning kan också finnas med.

4. Skriv ned viktig information och förbered er väl

Eleven är endast är 14-15 år och det är kanske är hens första kontakt med arbetslivet.

Informera hellre eleven för mycket än för lite. Förbered ett papper där viktig information finns samlad, adress och telefonnummer till företaget och kollegorna, aktuella arbetstider, påminnelse om att varje dag fylla i tidrapporten och vad som gäller vid sjukdom.

Se till att det finns passande arbetskläder, eventuellt en namnskylt och ett skåp.

5. Introduktion och program

Gör upp en plan som gör att eleven får möjlighet att se alla delar av arbetet. En viktig del i förberedelsen är att planera vilka arbetsuppgifter eleven ska ta del av och vad ni själva vill berätta om praktikplatsen. Genom att göra ett roterande schema, där eleven får ta del av de olika avdelningarnas arbetsuppgifter, får hen en bättre uppfattning om vilka karriärmöjligheter just er bransch erbjuder.

Förslagsvis kan den första dagen innebära att eleven får en introduktion och att ni sedan har planerat för en enklare praktisk uppgift som eleven kan utföra. Följande dagar kan eleven spendera en dag per avdelning eller per arbetsroll.

Det måste inte vara handledaren som guidar eleverna genom de olika arbetsuppgifterna, men det är bra om handledaren introducerar praoeleven på de olika avdelningarna. Ett tips för upplägget är att utgå från hur introduktionen för en nyanställd ser ut på företaget. Detta ger handledaren en möjlighet att se över sin egen kunskap om företaget, och att gå igenom interna dokument och rutiner – och kanske se hur man kan utveckla dem?

I många fall har eleverna med sig en uppgift från skolan. Ta del av denna, men förbered gärna en eller flera uppgifter som eleven kan utföra under praon.

6. Den viktiga avtackningen!

Det är lika viktigt att eleven får en bra start som ett bra avslut på sin prao. Den sista dagen är det därför bra att både planera in ett avslutsamtal och en avtackning av eleven. Även här är det bra att utgå från organisationens egna rutiner. Hur brukar ni göra när en kollega gör sin sista arbetsdag?

Berätta för eleven hur det har gått, lägg störst vikt på det som har varit bra. Skriv gärna ett skriftligt intyg över genomförd praktik på företaget samt vilka uppgifter som har genomförts. Om tiden har varit lyckad och ni har fått en bra relation, se till att hålla kontakten med eleven/studenten. Kanske kan ett sommarjobb bli aktuellt eller rent av ett jobb i företaget efter avslutad utbildning.

Det är inte bara viktigt att gå igenom med eleven hur praktiken har gått, det är även viktigt att i företaget reflektera över tiden.

  • Vad gick bra, vad gick mindre bra?
  • Går det att förbereda bättre?
  • Var uppgifterna bra, går det att göra nästa praktiktid mer intressant?

Slutligen kan det vara en god idé att åter igen ta en kontakt med skolan. Du får då möjlighet att gå igenom hur det har gått samt att de får en bättre förståelse för vilken typ av elev eller student som passar på just ditt företag.