NYHET_Sol_hjarta

​ Tryggare upphandling av fastighetsvärmepumpar

2015-02-17

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Fastighetsägarna, Riksbyggen, SABO , Bostadsrätterna och HSB har tillsammans tagit fram gemensamma villkor för totalentreprenader av värmepumpar i fastigheter (GTVF 14). GTVF 14 förtydligar ansvaret för viktiga områden vid en värmepumpentreprenad och fungerar som ett komplement till ABT 06. En av de viktigare delarna handlar om vilka uppgifter entreprenören baserar sitt anbud på och vem som lämnat dessa uppgifter. Även återställning av mark finns med i GTVF 14.

- Målet med detta arbete har främst varit att underlätta för både beställare och entreprenör. Entreprenader av den här typen är komplicerade och många beställare har liten erfarenhet, säger Per Forsling på Fastighetsägarna. Genom att ge extra tydlighet i de delar av entreprenaden där det finns stor risk att parterna kan komma att missförstå varandra, minskas utrymmet för olika tolkningar både före, under och efter entreprenaden. Det spar både tid, pengar och energi om konflikter kan undvikas.

- Antalet installationer av fastighetsvärmepumpar ökar stadigt, vilket gör detta extra viktigt, säger Per Jonasson på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Värmepumpentreprenader där beställare och entreprenör inte är överens är ett misslyckande för bägge parter. Genom GTVF 14 hoppas och tror vi att meningsskiljaktigheter kan undvikas.

- Som fortsättning på projektet arbetar vi vidare med att ta fram ytterligare hjälpdokument som kontraktförslag, korrekta kalkyler, anbudshandlingar, förfrågningsunderlag, checklista inför upphandling samt en verifieringsmodell för energiförbrukning efter montage. Även dessa är avsedda att öka tryggheten i upphandlingen och framför allt vara ett stöd för ovana beställare, säger Roland Jonsson på HSB Riksförbund.

>>> Gemensamma villkor för totalentreprenader av värmepumpar i fastigheter, GTVF 14