Information om Svensk Kylnorm

Svensk Kylnorm ger en samlad bild av de säkerhetskrav olika myndigheters föreskrifter innebär beträffande konstruktion, installation, drift och underhåll av kyl- och värmepumpanläggningar, samt vad som anses vara god praxis inom branschen. Svensk Kylnorm anpassas successivt till den gemensamma europeiska CEN-standarden.

Kylnormen består av fyra grunddelar:

Allmän del: Norm för stationära kyl- & värmepumpanläggningar, transportkylanläggningar samt kylanläggningar i fartyg 
Klimatkomfort: Norm för klimatkomfort i motorfordon, tåg och arbetsmaskiner 
Ammoniak: Norm för anläggningar med ammoniak 
Brandfarliga köldmedier: Norm för aggregat med brandfarliga köldmedier (interimsutgåva)

Faktabladssamlingen Ovanstående grunddelar kompletteras med denna för att anses vara fullständiga branschnormer.

Nystart
Den 1 januari 2009 övertog Kyl & Värmepumpföretagen ansvaret för revidering och utveckling av Svensk Kylnorm och dess olika delar. Föreningen beslutade då att låta Svensk Kylnorm genomgå en fullständig översyn och därigenom låta Svensk Kylnorm få en nystart.

De viktigaste förändringarna som kommer genomföras i Svensk Kylnorm är följande:

  • Förenklat språk
  • Snabbare uppdateringar
  • Utökat innehåll
  • Anpassning mot EN 378
  • Förändrad layout

Förändringsprocessen kommer att ske succesivt i den takt Svensk Kylnorm revideras.

Mobila normen för klimatkomfort i motorfordon, tåg och arbetsmaskiner:
Denna norm kommer att genomgå en succesiv föändring i enlighet med det som anges ovan. 

Brandfarliga köldmedier:
Ny norm håller på att tas fram.

Regelförteckning (Guideline) 

Ett väldigt användbart hjälpmedel, kallad Regelförteckning, är framtagen och kan beställas i webbshopen.  Förteckningen ger en samlad bild av de nationella eller internationella myndighets- eller lagstiftningskrav som finns på en kyl- eller värmepumputrustning, eller på ett företag som arbetar med dessa anläggningar. Svensk kylbransch uppfyller dessa lagstadgade krav genom att följa riktlinjer och anvisningar i Svensk Kylnorms olika delar. Alla som tecknar abonnemang för denna produkt får en tryckt version och har även tillgång till en version på webben med klickbara länkar. Genom att klicka på länkarna kan man direkt läsa det aktuella kravet så som det utformats i lagstiftningen. Regelförteckningen ersätter dock inte den vanliga kylnormen utan är ett frivilligt komplement till Svensk Kylnorm för den som vill veta var ett specifikt krav finns i lagstiftningen och hur lagkravet är utformat. 

För den intresserade finns en demoversion att ta del av genom att klicka här