Information om Svensk Kylnorm

Svensk Kylnorm ger en samlad bild av de säkerhetskrav olika myndigheters föreskrifter innebär beträffande konstruktion, installation, drift och underhåll av kyl- och värmepumpanläggningar, samt vad som anses vara god praxis inom branschen. Svensk Kylnorm anpassas successivt till den gemensamma europeiska CEN-standarden.

Kylnormen består av fyra grunddelar:

Allmän del: Norm för stationära kyl- & värmepumpanläggningar, transportkylanläggningar samt kylanläggningar i fartyg 
Klimatkomfort: Norm för klimatkomfort i motorfordon, tåg och arbetsmaskiner 
Ammoniak: Norm för anläggningar med ammoniak 
Brandfarliga köldmedier: Norm för aggregat med brandfarliga köldmedier (interimsutgåva)

Dessa grunddelar skall kompletteras med Faktabladssamlingen för att anses vara fullständiga branschnormer.

Nystart
Den 1 januari 2009 övertog Kyl & Värmepumpföretagen ansvaret för revidering och utveckling av Svensk Kylnorm och dess olika delar. Föreningen beslutade då att låta Svensk Kylnorm genomgå en fullständig översyn och därigenom låta Svensk Kylnorm få en nystart.

De viktigaste förändringarna som kommer genomföras i Svensk Kylnorm är följande:

  • Förenklat språk
  • Snabbare uppdateringar
  • Utökat innehåll
  • Anpassning mot EN 378
  • Förändrad layout

Förändringsprocessen kommer att ske succesivt i den takt Svensk Kylnorm revideras.

Mobila normen för klimatkomfort i motorfordon, tåg och arbetsmaskiner:
Denna norm kommer att genomfå en succesiv föändring i enlighet med det som anges ovan. Som första steg gavs en reviderad mobil norm ut under hösten 2009. Utgåvan, nr 4, var till sitt innehåll jämförbar med utgåva 3, men fick en layoutmässig  förändring.

Normerna för Ammoniak och normen för Brandfarliga köldmedier:
Inga revideringar av dessa normer är planerade för tillfället.

Ytterligare hjälpmedel

Regelförteckning (Guideline) 
Ett nytt hjälpmedel, kallad regelförteckning, är framtagen och kan beställas i webbshopen.  Regelförteckningen ersätter dock inte den vanliga kylnormen utan är ett frivilligt komplement till Svensk Kylnorm för den som vill veta var ett specifikt krav finns i lagstiftningen och hur lagkravet är utformat. Förteckningen ger en samlad bild av de nationella eller internationella myndighets- eller lagstiftningskrav som finns på en kyl- eller värmepumputrustning, eller på ett företag som arbetar med dessa anläggningar. Svensk kylbransch uppfyller dessa lagstadgade krav genom att följa riktlinjer och anvisningar i Svensk Kylnorms olika delar. Alla som tecknar abonnemang för denna produkt får en tryckt version och har även tillgång till en version på webben med klickbara länkar. Genom att klicka på länkarna kan man direkt läsa det aktuella kravet så som det utformats i lagstiftningen.

Nya lagar eller förordningar
Myndigheten för samhälls-skydd och beredskap

Förordningen om vilka varor som ska utgöra brandfarlig och explosiv vara.

Regering/Riksdag Ny förordning om brandfarliga och explosiva varor
  Ny lag om brandfarliga och explosiva varor
Swedac Ny föreskrift om allmänna råd om ackreditering
Transportstyrelsen Ny föreskrift och allmänna råd om kontrollbesiktning
 
Ändrade lagar eller förordningar
Arbetsmiljöverket Ändring i förordningen om tryckbärande anordningar
EU-förordningar Allmänna principer för livsmedelslagstiftning
  Livsmedelshygien
  Särskilda hygienregler för livsmedel
Kemikalieinspektionen Ändring i förordningen om klassificering och märkning av kemiska produkter.
Regering/Riksdag Ändringar i arbetsmiljöförordningen
  Ändringar i förordningen om elektromagnetisk kompatibilitet
  Ändringar i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
  Ändringar i avfallsförordningen
  Ändringar i förordningen om farligt gods
  Ändringar i livsmedelsförordningen
  Ändringar i förordningen om fluorerade växthusgaser
  Ändringar i starkströmsförordningen
  Ändringar i arbetsmiljölagen
  Ändringar i ellagen
  Ändringar i miljöbalken
  Ändringar i lagen om transport av farligt gods
 
Tillagda äldre förordningar
Arbetsmiljöverket Ensamarbete
EU-direktiv Maskindirektivet
  Lågspänningsdirektivet
Regering/Riksdag Lagen om CE-märkning
 

För den intresserade finns en demoversion att ta del av genom att klicka här