SKN_Skridskor

Svensk Kylnorm

I fem decennier har Svensk Kylnorm, även kallad Kylnormen eller SKN, hjälpt kyl- och värmepumpföretag att leva upp till regelverk och myndighetskrav. Den har också varit en trygghet för beställare, ett referensdokument att utgå ifrån i samband med upphandling av nya anläggningar och tjänster.

Svensk Kylnorm tar inte bara hänsyn till regelverk gällande köldmedier eller trycksäkerhet, utan behandlar fler relevanta regelverk och, inte minst, vad som är att anse som god praxis. Blickar vi framåt kommer Svensk Kylnorm att omfatta ett allt bredare område gällande regelverk, då behovet av att praktiskt kunna tillämpa dessa är stort.

Sedan 1 januari 2009 är det Svenska Kyl & Värmepumpföreningen som ger ut Svensk Kylnorm. Mer om vad som är på gång kan du läsa under rubrik "Om Svensk Kylnorm".

Regelförteckningen
Ett väldigt bra hjälpmedel, kallad Regelförteckning, har tagits fram och kan beställas i webbshopen. Förteckningen ger en samlad bild av de nationella eller internationella myndighets- eller lagstiftningskrav som finns på en kyl- eller värmepumputrustning, eller på ett företag som arbetar med dessa anläggningar. Den svenska kylbranschen uppfyller dessa lagstadgade krav genom att följa riktlinjer och anvisningar i Svensk Kylnorms olika delar. Alla som tecknar abonnemang för denna produkt får en tryckt version och har även tillgång till en version på webben med klickbara länkar. Genom att klicka på länkarna kan man direkt läsa det aktuella kravet så som det utformats i lagstiftningen. Regelförteckningen ersätter dock inte Svensk Kylnorm utan är ett frivilligt komplement till denna för den som vill veta var ett specifikt krav finns i lagstiftningen och hur lagkravet är utformat. 

Demo - Regelförteckningen
En demo på regelförteckningen är nu publicerad. Du finner den genom att klicka här