Reklamationsnämnd

Från att ansökningsavgiften är betalad tar det ungefär ett halvår, men det beror till stor del på hur mycket korrespondens som sker i ärendet.

Nej, det gör det inte. Ärendet är ett rent skriftligt förfarande. Nämnden fattar beslut enbart utifrån de handlingar som inkommit från part samt motpart. Det är således upp till parterna att styrka sina påståenden.

Ja. Innan du skickar in en reklamationsansökan måste du skriftligen ha reklamerat felet till installatören/företaget.

VPN:s beslut är inte tvingande. Tvingande beslut måste fattas i domstol.

Du kan inte överklaga beslutet. Däremot kan du, mot en avgift på 1.500 kr, begära att beslutet omprövas. En sådan begäran måste ha inkommit till VPN senast 4 veckor efter att beslutet skickats ut. Det måste finnas en god anledning till begäran, exempelvis att nämnden uppenbarligen missuppfattat någon del av ansökan eller att nya uppgifter framkommit och som inte kunde presenteras tidigare. Nämnden avgör under nästkommande nämndmöte huruvida ärendet skall tas upp på nytt eller ej. Begäran om omprövning kan endast ske en gång.